នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិតរបស់ថៃបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃឲ្យទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពណាដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត