ជំងឺកូរ៉ូណា អត់ទាន់មានឆ្លងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ទាល់តែសោះ