បច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពវីរុសកូរ៉ូណា ដែលពិភពលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងព្រួយបារម្ភ