រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ នៃសំណង់អគារខ្ពស់ៗនៅក្រុងព្រះសីហនុ មើលពីនាយសមុទ្រ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា