បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការយល់ដឹងរបស់យុវជននៃទិវាបុណ្យសេចក្តីស្រលាញ់»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន