(វីដេអូ)៖​កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទនិយាយពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក តាមប្រព័ន្ឋស្វ័យប្រវត្តិកម្ម