វីដេអូ៖ សម្តេចសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថា ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងយកការទទួលខុសត្រូវមួយ ក្នុងឋានៈជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែក ដើម្បីលើកស្ទួយដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត