ការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស ពីបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកដំណើរក្នុងនាវាទេសចរណ៍ Westerdam អញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ