ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសថាទំនិញកម្ពុជាតែ៤០មុខប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបង់ពន្ធ ខណៈទំនិញប្រមាណ៩,០០០មុខទៀត នៅតែអាចបន្តនាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានបង់ពន្ធ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ –​