(វីដេអូ)៖ សមិទ្ធផលនានានៅ វត្តព្រៃកន្លោង ត្រូវបានរៀបចំពិធីឆ្លង ប្រគេន និងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ