(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខណ្ឌបឹងកេងកង ប្រកាសឲ្យដំណើរការនូវរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ដើម្បីបង្ខិតសេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរ