(វីដេអូ)៖ អជ្ញាធរ និងនគរបាលខេត្តក្រចេះ បន្តចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ