(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន គាំទ្រឲ្យបន្ថែមផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីៗទៀតក្នុងកញ្ចប់ទស្សនៈកិច្ច