កម្មវិធីកសិកម្ម៖ ការសាកល្បងបានជោគជ័យ លើការបង្កាត់ពូជ និងចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលី