ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំបទព្យាយាមបើកទ្វារយន្តហោះទាំងកណ្តាលអាកាស