រុស្ស៊ីពិចារណាតែងតាំងអតីតប្រធានាធិបតីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអស់មួយជីវិត