លិចទូកជនភៀសខ្លួនស្លាប់ជាង១៥នាក់ បាត់ខ្លួនជាង៤០នាក់