គណៈក​ម្មាធិការដឹកនាំត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតាមសមុទ្រ