(វីដអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បើកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ក្រុមការងារឆ្លើយតបការរីករាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណា