(វីដេអូ)៖ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមរបស់សម្តេច ហ៊ុន សែន ចំនួន១០០លានរៀល ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្រុមគ្រួសារសពនាយឧត្តមសេនីយ៍ ដុំ ហាក់