(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកគយ និងពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងបធ្យម