(វីដេអូ)៖ កុមារពិការភ្នែក និងគរថ្លង់នៅវិទ្យាស្ថានអប់រំពិសេស ទទួលបានការពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញពីក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តធីតា