(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៍ ស្ដីពីការវិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនរបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកណ្ដាល