អ្នកជំងឺជាជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-nCoV) លើកទី៣