ជំនួបពិភាក្សារវាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងនគរបាលភូមិភាគ២នៃប្រទេសថៃ