(វីដេអូ)៖ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ នៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំផលិកផលក្លែងក្លាយ