(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម សុខ ផេង ណែរនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋថា បញ្ហាEBA មិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិឡើយ