ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយ ម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា