បារាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចងជាដៃគូជាមួយ អឺរ៉ុបក្នុងការទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែ