កូរ៉ូណាវីរុស៖ ព្រោះគ្មានលទ្ធភាពទីម័រខាងកើតស្នើឲ្យឥណ្ឌូណេស៊ីជួយគាំពារពលរដ្ឋខ្លួនដែលមកពីចិនជំនួសខ្លួន