លោកជំទាវ ញូង ចរិយា អ៊ុន ចាន់ដា បានចូលរួមពិធីបុណ្យមាឃបូជានៅឯវត្តខែលជ័យ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម