អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីនិងមន្ត្រីតាមមន្ទីរជុំវិញខេត្តបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជា