អង់គ្លេសនឹងលែងឲ្យលក់រថយន្តម៉ាស៊ីនសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតថ្មីចាប់ពីឆ្នាំ២០៣៥ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដល់កម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ២០៥០