(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទនិយាយពីការឈប់និងចត