បាក់រលំជណ្តើរនៅសាលាបណ្តាលឲ្យកុមារ១៤នាក់ស្លាប់និង៣៩នាក់ទៀតរងរបួសនៅកេនយ៉ា