សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហុងកុងស្នើបុគ្គលិកជិត៣ម៉ឺននាក់ ឈប់សម្រាក៣សប្តាហ៍ដោយគ្មានប្រាក់ខែ