ប្រមុខ UN បង្ហាញកង្វល់ជុំវិញការរើសអើងពូជសាសន៍ ដោយសារកូរ៉ូណាវីរុស