កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលើកទី៨ អាណត្តិទី៣ ខេត្តមណ្ឌលគិរី