កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី០៨ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តតាកែវ