សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយផែនការ សកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ និងការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង (PPMS) ក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចតំបន់ទន្លេសាបជំហាន២ (TSSD-AF)