អភិបាលខេត្តកំពង់ធំចូលរួមពិធីឡើងអ្នកតាតាមជំនឿអ្នកភូមិនិងលើកកម្ពស់ការថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតា