កម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ ហៅកាត់ថា UN បានបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែន