(វីដេអូ)៖ សន្និសីទស្តីពីសន្តិភាពតែមួយ វាលគ្មិនជាច្រើនលើកថាកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ដូចសព្វថ្ងៃបានមកពីកត្តាសន្តិភាព