លោក បាន គីមូន ស្នើសម្តេចតេជោ ប្រើប្រាស់តួនាទីជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប ជួយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ