ចិនចាប់ផ្តើមនាំអ្នកជម្ងឺកូរ៉ូណាវីរុសចូលមន្ទីរពេទ្យថ្មី