ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា