រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមបណ្តារាជធានីខេត្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនិងបន្តតាមដានជាប់ជាប្រចាំទៅលើជំងឺប្រភេទថ្មីវីរុសកូរ៉ូណាខណៈដែលក្រសួងបានដាក់ចេញនូវវិធានការហើយនោះ