(វីដេអូ)៖ សមាគមពុទ្ធសាសនិកកម្ពុជា-ចិន ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការ ក្នុងភាពជាដៃគូ