(វីដេអូ)៖ គណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក លើកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយកីឡាអោយទូលំទូលាយ