បទយកការណ៍៖ ស្ដីពីការវិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនរបស់វរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ៣១៣